Xác minh nghệ sĩ nền tảng chính thức

Nếu bạn đã phát hành bài hát hãy xác minh hồ sơ nghệ sĩ của mình trên các nền tảng để người hâm mộ dễ nhận biết hơn